Inšpektorji v računovodskih servisih preverjajo izvajanje določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Ste sprejeli vse ukrepe, ki ste jih dolžni zagotoviti, usposabljate zaposlene, ste pripravljeni na obisk?

Zakon nalaga računovodskim servisom izvajanje naslednjih ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma:

  • pregled stranke,
  • sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
  • imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
  • skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev oziroma delavk ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog po ZPPDFT,
  • pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
  • izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. Osnovni dokumenti, ki jih je potrebno pripraviti, ne glede na število zaposlenih, so:
  • ocena tveganja,
  • pravilnik o izvajanju notranje kontrole, in
  • program letnega usposabljanja zaposlenih.

Na OOZ Kamnik računovodski servisi lahko naročite vzorec Pravilnika in vprašalnike za pregled stranke.