Obveščamo vas, da je v skladu z zahtevami novega Gradbenega zakona (GZ), ki je stopil v veljavo 1.6.2018, možno oddati vlogo za vpis v imenik vodij.

Kakšni so pogoji za izvajalce?

Pogoji so določeni v 14. členu zakona:
Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ter
  • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del).

Pogoj iz druge alineje tega odstavka zgornjega člena je izpolnjen, če je vodja del:

  • po izobrazbi mojster s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali
  • po izobrazbi delovodja in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS) ali
  • če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS.
  • pooblaščeni inženir, pod pogoji, določenimi s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
  • po izobrazbi tehnik ali inženir in ima opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in je vpisan v imenik vodij del pri IZS,

Več o pogojih za vodenje del si lahko preberete v celotnem 14. členu Gradbenega zakona.

Kje so boste vpisali v imenik vodij del?

Mojstri s področja gradbeništva in nosilci obrtnih dejavnosti s področja gradbeništva vlogo za vpis v imenik vodij del podate na OZS.
Tehniki in inženirji (z opravljenim strokovnim izpitom) vlogo za vpis v imenik vodij del podate na Inženirski zbornici Slovenije (IZS).
delovodje s področja gradbeništva vlogo za vpis v imenik vodij del podate na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Podroben opis z obrazcem za vlogo in navedenimi prilogami ter pogoji lahko preberete na spletni povezavi Vpis v imenik vodij del na OZS. Prehodno obdobje za vpis v imenik vodij del je do 31. 5. 2020.

Kaj pa če pogojev za vpis v imenik vodij del ne izpolnjujete?

Vsem ki še ne izpolnjujete pogojev za vpis priporočamo, da čim prej pristopite k opravljanju izpitov in da glede na vašo trenutno izobrazbo opravite:

  • strokovni izpit na IZS ali
  • mojstrski izpiti na OZS, ter si tako zagotovite pogoj iz zakona (14. člen GZ), da boste tudi po 31.5.2020 lahko opravljali gradbeno dejavnost brez dodatne zaposlitve vodje del.

POMEMBNO! Nosilci obrtnih dejavnosti po tolmačenju ministrstva po izteku prehodnega obdobja ne bodo mogli več prevzemati novogradenj direktno od investitorjev, saj ne bodo imeli pristojnosti za podpisovanje izjav, ki jih zahteva zakon. Vpis nosilcev dejavnosti v imenik bo pomenil le, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti. Zato priporočamo, da do 31.5.2020 vsi nosilci dejavnosti, ki po izobrazbi niste tehniki, mojstri, delovodje ali inženirji, čim prej pridobite ustrezno stopnjo izobrazbe oz. potrebne izpite in se šele potem vpišete v imenik. Seveda boste po preteku prehodnega obdobja lahko tudi zaposliti delavce z ustrezno izobrazbo/ izpiti in tako izpolnili zakonski pogoj glede vodje del.

V imenik vodij se ni potrebno vpisovati izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu, in sicer samo tistih zaključnih del, ki pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte (bistvene zahteve glejte v 15. člen Gradbenega zakona). Načeloma se ni potrebno vpisati izvajalcem talnih in stenskih oblog, izvajalcem slikopleskarskih del (barvanja), izvajalcem notranjih zaključnih del, kot so izdelava stropov, lesenih opažev, premičnih pregrad izvajalcem čiščenj in drugih raznih in dopolnilnih zaključnih del (razen če ta dela lahko pomembno vplivajo na bistvene zahteve za objekte, npr. požarna zaščita, protihrupna zaščita, toplotne izolacije,…).

Vpis za izvajalce toplotno izolacijskih fasad je nujen. Priporočljiv pa je tudi za montažo stavbnega pohištva in steklarska dela (saj tudi ta dela lahko pomembno vplivajo na bistvene zahteve za objekte).

Za dodatna pojasnila smo vam na razpolago:
Mag. Barbara Jančar Rozman, sekretarka OOZ Kamnik, e-naslov: barbara.jancar@ozs.si, tel.: 01/8319-810
Janko Rozman, sekretar sekcije gradbincev pri OZS, e-naslov: janko.rozman@ozs.si, tel.: 01/5830-540
Ana Dragičević, javna pooblastila OZS, e-naslov: ana.dragicevic@ozs.si, tel.: 01/5830-828