Krediti za blažitev posledic epidemije COVID – SARS COV-2«

Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa ponuja ugodne, brezobrestne kredite, v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR

Za kredit lahko kandidirajo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe in samostojni podjetniki), ki zaposlujejo od 5 do 49  ljudi za polni delovni čas in izvajajo dejavnost:

–          I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

–          I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

–          I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

–          I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

–          N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

–          N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

–          R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

–          N49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, vendar izven problemskih območjih (območje Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlike ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območij.

Pogoji najema kredita so sledeči:

–          maksimalna vrednost kredita od 5.000 do 50.000 EUR,

–          efektivna obrestna mera v višini 0%,

–          doba odplačevanja od 1 do 5 let (možen moratorij do 6 mesecev),

–          brez stroškov odobravanja in vodenja.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov.

Zavarovanja kredita:

–          za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

–          za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Podjetje oz podjetnik lahko s kreditom financira naslednje upravičene stroške:

–          naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

–          naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

–          stroški materiala in trgovskega blaga,

–          stroški storitev,

–          stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

*Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

 Povezava do javnega razpisa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110

Prvi rok za prijavo na javni razpis je 24.8.2020, drugi rok za prijavo je 9.10.2020.

Za člane OZS nudimo brezplačno svetovanje in dodatne, podrobnejše informacije!

Mag. Barbara Jančar Rozman