Spodbude EKO sklada tudi za gospodarstvo

Učinkovita raba energije (s kratico URE) pomeni uporabo sodobnih tehnoloških dosežkov in ukrepov, ki prinesejo manjšo porabo energije za doseganje enakih ciljev in ima zelo pomembno vlogo pri energetski prihodnosti vsakega posameznika, podjetja in družbe.

Že dolgo časa vemo, da energije ni v neomejenih količinah in da njena proizvodnja in uporaba povzroča tudi stranske učinke, ki so v veliki meri škodljivi za okolje v katerem živimo in na okolju puščajo trajne posledice. Ukrepi energetske učinkovitosti lahko ob zagotavljanju enake ravni kakovosti življenja bistveno prispevajo k zmanjšanju emisij in škodljivih vplivov na podnebne spremembe, istočasno pa tudi pomagajo zmanjšati našo odvisnost od tujih virov energije. Cilj uvajanja energetske učinkovitosti je, poleg zagotavljanja boljših bivalnih in delovnih pogojev ter zaščite konstrukcijskih elementov, bistveno zmanjšati porabo energije, kar pomeni tudi zmanjšanje stroškov za energijo, tako v gospodarstvu kot v gospodinjstvih.

Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo. Pomena energetske učinkovitosti se zavedamo že danes, v prihodnje pa bo energetska učinkovitost vedno bolj pridobivala na svojem pomenu.

Zastavljenim ciljem se pridružuje tudi vsebina javnega poziva 92FS-PO21, za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo, s katerim  EKO sklad Slovenski okoljski javni sklad, želi spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, in pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Ukrepi, ki jih podpira navedeni razpis:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi

Spodbuda se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom oziroma fasadnim panelom. V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob delnem upoštevanju že vgrajene toplotne izolacije.

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi

Spodbuda se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom v stavbi, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) na novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju

Spodbuda se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva. Pri izračunu se upoštevajo le nove toplotne izolacije (lahko tudi toplotne izolacije strešnih panelov), med katerimi ni prezračevanega sloja.

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi

Spodbuda se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi okni s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 1,1 W/(m2K) ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,1 W/(m2K). Okna in vhodna vrata, ki so predmet naložbe, morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključene obdelave špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje stavbnega pohištva ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih.

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe

Spodbuda se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah (podatki v razpisu).

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe

Spodbuda se dodeli za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer:

  • za kotel na lesno biomaso (podrobne zahteve v razpisu)
  • za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje (podrobne zahteve v razpisu)

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe

Spodbuda se dodeli za zamenjavo stare ali pa nakup in vgradnjo nove toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi

Spodbuda se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje in se bo uporabljal samo za direktno ogrevanje vode preko uporovnih električnih grelnikov. Fotonapetostni sistem ne sme biti priključen na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora izpolnjevati varnostne zahteve skladno s predpisi o nizkonapetostnih električnih instalacijah, kot tudi zahteve ostalih predpisov, ki urejajo to področje.

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi

Spodbuda se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava).

Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %.

Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %, nestanovanjske prezračevalne naprave z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 68 %.

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim sistemom razsvetljave. Upoštevani bodo energijsko učinkoviti sistemi razsvetljave v stavbi izvedeni z LED tehnologijo, pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi pa izvedeni z modularnimi LED svetili.

K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi

Spodbuda se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega obstoječega sistema ogrevanja. Optimizacija sistema ogrevanja mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo ali izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje celotnega sistema ogrevanja stavbe.

L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe

Spodbuda se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

Spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Pravica do spodbude se dodeli za naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote (v nadaljnjem besedilu: SPTE), ki niso upravičene do podpor države po Uredbi o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16, 74/20 in 121/21). Tehnologije proizvodnih naprav SPTE, ki so upravičene do spodbud po tem pozivu, so podrobneje opredeljene v razpisu.

N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav

Spodbuda se dodeli za izvedbo sistema učinkovitega izkoriščanja razpoložljive odvečne toplote, proizvedene pri delovanju različnih procesov in/ali naprav, kot je npr. visokotemperaturna toplota dimnih plinov peči, toplota dimnih plinov kotlov, toplota kompresorjev za komprimiran zrak in hladilne sisteme, nizkotemperaturna toplota različnih hladilnih sistemov, ki je odvedena kot stranski produkt v okolje in sicer, če se bo ta uporabila za ogrevanje oziroma hlajenje, ki bi ga bilo sicer potrebno zagotoviti z drugimi viri energije.

O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov

Spodbuda se dodeli za zamenjavo starih neučinkovitih elektromotorjev z novimi energijsko učinkovitimi elektromotorji in/ali za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov pri obstoječih elektromotornih sistemih, kot so npr. črpalke, ventilatorji, zračni kompresorji, transportni sistemi, hladilni kompresorji, zamrzovalna tehnika.

P – uvedba sistema upravljanja z energijo

Spodbuda se dodeli za uvedbo računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za uvedbo standarda SIST EN ISO 50001. Sistem upravljanja z energijo mora z vgrajeno programsko in strojno opremo omogočiti merjenje, nadzor, spremljanje in upravljanje z energijo. Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi študije, iz katere mora biti razvidna poraba električne energije v kWh/leto in poraba goriva v kWh/leto in sicer v zadnjem letu pred uvedbo sistema upravljanja z energijo.

R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu

Spodbuda se dodeli za izvedbo naložbe v opremo ali napravo v okviru optimizacije v tehnološkem procesu, katere učinek je manjša raba energije. Do spodbude so upravičene izključno naložbe, ki so bile obravnavane v energetskem pregledu, so vključene v končno poročilo in ki izkazujejo upravičenost naložbe s prihranki zaradi manjše rabe energije. Iz prihrankov zaradi manjše rabe energije mora biti izkazano, da je vračilna doba naložbe krajša od 12 let pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa, pri čemer je višina spodbude omejena na 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

 

Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. Pravne osebe javnega prava so upravičene osebe po tem javnem pozivu le za ukrepe, izvedene na/v nepremičnin, ki je v njihovi so/lasti.

Za stavbe s tremi in več deli je za skupne naložbe v ukrepe, ki so predmet tega javnega poziva spodbuda lahko dodeljena le, če je upravičena oseba izključni (edini) lastnik vseh delov stavbe.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Samostojni podjetniki posamezniki so upravičene osebe po tem javnem pozivu za naložbe v poslovne stavbe, tj. za stavbe, katerih namembnost je poslovna tako po namenu kot po dejanski rabi. Izpolnjevanje pogoja namembnosti stavbe bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo (gradbeno oziroma uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji ali spremembi namembnosti oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev spodbude).

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

Za ukrep R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000 EUR. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov naložbe.

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

Do spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude. Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu.

Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila dodeljenega kredita,
  • opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
  • izvršeno plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.

 

Večin formacij in potrebni obrazci so dosegljivi v razpisu, na spodnji povezavi:

https://ekosklad.si/uploads/8e4beea3-0c1d-4282-8278-0af21ee18fcd/Javni-poziv-92FS-PO21.pdf

Janko Rozman

neodvisni energetski svetovalec mreže ENSVET, EKO sklad j.s.