JAVNI RAZPIS
garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v sodelovanju z Slovenskim regionalno razvojnim skladom v petek, 8.4.2016 v Uradnem listu RS objavila Javni razpis za dodeljevanje garanciji, ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register ter socialna podjetja.
Iz garancijskega sklada se bodo izdajale garancije v višini 50 % vrednosti kredita, preostalo polovico kredita pa zavaruje banka po svojih pogojih. Najvišji znesek kredita je lahko do 150.000 EUR, najvišji znesek odprtih garanciji na upravičenca pa do 120.000 EUR.
Predmet prijavljenega projekta so naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20 % vrednosti kredita.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. 5. 2018.

V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRA LUR, http://www.rralur.si/sl/projekti/regijska-garancijska-shema-v-osrednjeslovenski-regiji ,

ali na tel: 01 306 1902 oz. na e-naslov: roman.medved@ljubljana.si