Mojstri, tehniki in inženirji, ki za opravljanje nadzorov niste bili vpisani v imenik IZS, to lahko storite le do 30.11.2018

Konec novembra 2018 se namreč izteka prvo prehodno obdobje iz nove gradbene zakonodaje, na podlagi katere se mojstri,  tehniki in inženirji s strokovnim izpitom pri IZS (in doslej niste bili vpisani v imenik na IZS za opravljanje nadzora), lahko še vpišete v imenik IZS kot nadzorni inženirji z omejenim pooblastilom za izvajanje nadzora (enak obseg nadzora kot po starem zakonu).

V tem primeru gre za vpis že pridobljenih pravic v preteklosti za nadzor nad gradnjami (celotne gradnje in posamezna dela). Vsi tisti mojstri (ali tehniki in inženirji z opravljenim strokovnim izpitom pri IZS, ki doslej niste bili vpisani za nadzornike pri IZS), ki bi želeli ohraniti te pravice (če ste nadzore doslej opravljali), morate torej do konca meseca novembra 2018 podati vlogo na IZS. Kasneje vpis teh pravic, ki vam jih na področju nadzora daje mojstrski izpit,ali opravljen strokovni izpit pri IZS, ne bo več možen.

Kakšne pogoje morate izpolnjevati za vpis v imenik nadzornikov v skladu z 55. Členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti?

  1. odstavek 55. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti pravi, da mora posameznik:

vložiti zahtevo za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev in zahtevi (vloga in navodila IZS v prilogi)

registrirana dejavnost 71.129 – druge inženirske dejavnosti

– predložiti dokazila o pravici nastopati kot odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del po ZGO-1 (strokovni izpit pri IZS pred 1.6.2018 ali opravljen mojstrski izpit pred 1.6.2018)

– dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona (pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1)  in

dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo iz 15. člena tega zakona (uredite na zavarovalnici posebej za nadzor, glasi na osebo!)

plačilo vpisnine

– dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah

Če posameznik (mojster ali tehnik/ inženir z opravljenim izpitom) v roku šestih mesecev po začetku uporabe tega zakona ne vloži zahteve za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev, po poteku tega roka ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje storitev nadzora nad gradnjo. Ti posamezniki ne smejo uporabljati poklicnega naziva pooblaščeni inženir.

Vlogo za vpis je torej potrebno podati najkasneje do 30.11.2018 in sicer na predpisanem obrazcu IZS, ki ga najdete tudi na spletni strani OOZ Kamnik na TEJ POVEZAVI

 Vpis za vodje del in vpis za nosilce dejavnosti  je možen do 31.5.2020. Več informacij najdete na spletni strani OOZ Kamnik v članku »Čim prej se vpišite v imenik vodij del«. Tudi potrebni obrazci so objavljeni na naši spletni strani. Oboje na TEJ POVEZAVI.