Podlaga za spremembe je novela Zakona o minimalni plači (ZMinP)

Katera so bistvena določila novele zakona?

Minimalna mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času, opravljeno v letu 2020, znaša 940,58 EUR bruto.

Za plačilo dela, opravljenega od 1.1.2020, bodo iz zneska minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami (vključno z dodatkom za delovno dobo), del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo o zaposlitvi. V znesek minimalne plače se bo vštevala le osnovna bruto plača po pogodbi o zaposlitvi. Če je le ta nižja od zneska minimalne bruto plače, bo potrebno za razliko obračunati dodatek do minimalne plače.

Če imajo vaši delavci osnovne plače določene v skladu z najnižjimi osnovnimi plačami po kolektivnih pogodbah, ki so praviloma do V. tarifnega razreda nižje od minimalne plače, bo to porušilo plačna razmerja.

Pri tako določenih plačah se bodo dodatki (delovna doba, dodatki na posebne pogoje dela, stimulacije) obračunavali od zneska osnovne plače in ne od minimalne plače (natančna pojasnila v tem delu od pristojnega ministrstva še pričakujemo).

Delodajalec ima seveda tudi možnost z delavci skleniti anekse k pogodbi in v njih povišati osnovno plačo na raven minimalne plače. V tem primeru se seveda še poviša osnova za obračun dodatkov.

Opozoriti je potrebno še na znesek najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki je že v letu 2019 višja od zneska minimalne plače za leto 2020, v letu 2020 pa se bo (od 01.03. dalje) povišala na 58% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Znesek minimalne plače se bo na podlagi določila novele Zakona o minimalni plači v letu 2021 in naprej ponovno poviševal. Od leta 2021 dalje se bo minimalna plača enkrat letno uskladila najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

V kolikor so tudi v vašem podjetju osnovne bruto plače v pogodbah o zaposlitvi določene v nižjih zneskih od minimalne plače, bodo navedene spremembe vplivale na vaš plačni sistem – na razmerja med plačami za posamezno delovno mest