Mojstrski izpit – želite pridobiti srednjo strokovno izobrazbo?

Mojstrski izpit za vse tiste, ki želite pridobiti srednjo strokovno izobrazbo in že imate nekaj let delovnih izkušenj! Mojstrski izpiti se izvajajo za 52 mojstrskih nazivov, med katerimi je kar nekaj takšnih, ki sodijo med deficitarne poklice in izobrazbe zanje ni možno več pridobiti v rednih izobraževalnih programih. Pridobljen mojstrski naziv za podjetje, ki zaposluje mojstre, pomeni v tem dinamičnem poslovnem okolju pomembno konkurenčno prednost v dejavnosti, saj ob ustrezni promociji mojstra v obratovalnici, kupcem pomeni resnično kakovost izdelkov ali storitev.

Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti

 • omogoča nadaljevanje izobraževanja na višjih strokovnih šolah

 • mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri praktičnem usposabljanju z delom

 • mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih
 • mojster je lahko odgovorni vodja posameznih gradbenih del skladno z Zakonom o graditvi objektov, za dela, za katera ima pridobljen mojstrski naziv (velja za tiste mojstrske nazive, ki so vezani na posameznih izvajanje del na gradbenih objektih – npr. zidarski mojster, tesarski mojster, mojster strojnih instalacij, elektroinštalaterski mojster, itd.)
 • mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije (KMS).

Pogoji za pristop k mojstrskemu izpitu

 • Predhodna srednja poklicna izobrazba (katerekoli smeri) in vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želite opravljati mojstrski izpit
 • Predhodna srednja strokovna izobrazba (katerekoli smeri) in vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želite opravljati mojstrski izpit
 • Predhodna višja ali visoka strokovna izobrazba (katerekoli smeri) in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želite opravljati mojstrski izpit

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, zato kandidati k vlogi priložijo ustrezna dokazila in potrdila delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerih bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

Katere obveznosti je potrebno opraviti v postopku pridobitve mojstrskega naziva

 • Praktični del (I. del)
 • Strokovno-teoretični del (II. del)
 • Poslovodno-ekonomski del (III. del)
 • Pedagoško-andragoški del (IV. del)

Potek opravljanja mojstrskega izpita določa Pravilnik o mojstrskih izpitih. Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na več izpitnih enot. Vsebina posameznega dela mojstrskega izpita je določena v pripadajočem izpitnem katalogu. Praviloma morajo kandidati pred pristopom k praktičnemu delu opraviti strokovno-teoretični del mojstrskega izpita, medtem ko poslovodno ekonomski ter in pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita lahko kandidat opravi kadarkoli v razpisanih izpitnih rokih, ki jih kandidati prejmejo za tekoče leto, objavljeni pa so tudi na spletni strani, kjer je možna elektronska prijava na izpite.

Cenik mojstrskega izpita

Kandidat mora ob prijavi k opravljanju mojstrskega izpita, ki jo odda na prijavnici, poravnati prijavnino. Ta je enotna za vse mojstrske nazive in znaša 381,30 €, ostale stroške opravljanja mojstrskega izpita pa kandidat poravna ob prijavi na posamezni del mojstrskega izpita v skladu s cenikom.

 

Pripravljalni seminarji

Za vas organiziramo pripravljalne seminarje s konzultacijami za III. In IV. Del mojstrskega izpita

Pripravljalni seminar s konzultacijami za poslovodno – ekonomski del izpita

Pripravljalni seminar s konzultacijami za pedagoško-andragoški del izpita  (v pripravah)